Skip to main content
28. juni 2023

Assens Kommune bliver pilotkommune i PLAN22+

Assens Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune til PLAN22+, der favner klimaprojekter i det åbne land.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ASSENS KOMMUNE

Der er kamp om pladsen og mange interesser på spil, når det gælder klimaprojekter i det åbne land. Derfor er der stor grobund for at undersøge, hvordan de forskellige hensyn kan forenes til gavn for klimaet. Det skal Assens Kommune, i samarbejde med Odense Kommune, nu arbejde videre med i et større projekt som pilotkommune i Plan22+.

Med titlen som pilotkommune i Plan22+ modtager Assens Kommune en halv million kroner til at udarbejde en helhedsplanlægning, der sammentænker flest mulige klimamål med det gode liv på landet og hensynet til både landbrug, natur, biodiversitet og landsskabsinteresser.

Projekterne finansieres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania, som står bag Plan22+.

I alt er der kommet 23 ansøgninger fra kommuner i hele landet. Heraf er der bevilget støtte til elleve pilotprojekter for i alt ca. 5 mio. kr.

Den fysiske planlægning skal bidrage til statens og kommunernes mål om CO2-reduktioner. Nu støtter Plan22+ elleve pilotprojekter i femten kommuner, som vil vise, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte en bæredygtig udvikling af by- og landområder, fortæller Britt Vorgod Pedersen, sekretariatschef i Plan22+ og fortsætter:

Projektet fra Assens og Odense Kommuner er interessant, fordi kommunerne tager fat på at nytænke, hvordan vi skal anvende arealerne i det åbne land. Det er helt nødvendigt for at nå målene i klimaplanerne.

I Assens er nyheden, om at være blevet udvalgt som pilotkommune, blevet modtaget med stor glæde:

Det er et kæmpe skulderklap at blive udvalgt som pilotkommune. Det bekræfter os i, at vi i Assens Kommune er gode til at lave en helhedsorienteret planlægning. Som kommune skal vi arbejde for at finde flere arealer til produktion af vedvarende energi, udtagning af lavbundsarealer og skovrejsning. Yderligere skal vi også tage hensyn til blandt andet naturgenopretning, grundvandsbeskyttelse og friluftslivet. Det skal jo gerne tænkes sammen, og det er vi rigtig gode til i Assens. Det er den type planlægning, vi gerne vi styrke endnu mere i samarbejde med vores nabokommune, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

Nytænkning på tværs af kommunegrænsen

Det bliver et område i den nordlige del af Assens Kommune, der kommer til at indgå i projektet. Projektområdet bevæger sig ind i Odense Kommune, der derfor også bidrager med økonomi og personale. Og netop dette område rummer flere steder mange landskabsværdier, der skal beskyttes. Eksempelvis det højfynske dødislandskab.

Om samarbejdet på tværs af kommunegrænsen udtaler Tim Vermund Andersen, rådmand, Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune:

Naturen og klimaet er jo ligeglade med kommunegrænser. Vi glæder os derfor til nu at kunne arbejde grundigere med, hvordan vi planlægger fysisk i landskabet på tværs af menneskeskabte grænser og får tænkt hinandens og naturens interesser bedst muligt sammen. I det aktuelle projekt kan Odense Kommune blandt andet være med til at beskytte store grundvandsmagasiner, som forsyner Odense med drikkevand. Samtidig kan vi bidrage til at mindske hvor meget kvælstof, der ender i Odense Fjord fra projektområdet. En mere klimavenlig arealanvendelse kan bidrage til, at Odense bliver klimaneutral i 2030.

Jens Jakobsen supplerer:

Det er vigtigt, at vi nu får mulighed for at nytænke og udvikle nye måder at forvalte arealerne mere bæredygtigt og multifunktionelt på i fremtiden. Og vi glæder os meget til dialog med lokalområderne, når vi går i gang.

Assens Kommune har gode erfaringer med at udarbejde helhedsplaner. Blandt andet i Holmehaveprojektet, hvor kommunen, sammen med lokalsamfund og lodsejere, sammentænker igangværende projekter om grundvandsbeskyttelse, i form af vådområder og skovrejsning, med rekreative muligheder og lokalsamfundets ønsker til den langsigtede udvikling af Verninge og Tommerup Sogn.

Det er gode erfaringer at bygge videre på i det nye projekt under PLAN22+, slutter Jens Jakobsen.

Projektet vil blive gennemført i samarbejde med Københavns Universitet og Odense Kommune.

FAKTA OG BAGGRUND:

Plan22+ er sat i verden i et partnerskab mellem Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania. Plan 22+ skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker. Et væsentligt element i indsatsen er at give støtte til kommuner til at udvikle og afprøve nye løsninger på, hvordan man kan arbejde med at indfri klimamålsætninger gennem fysisk planlægning.