Skip to main content
21. marts 2024

Nu er det bevist: Grødeskæring med omtanke og pincet kan gavne både miljøet og landmændene

Et stort forskningsprojekt dokumenterer efter fire års forsøg i fynske vandløb, at man kan holde vandløb fri for den grøde, der generer landbruget, uden at det går ud over biodiversiteten. Det giver Danmark bedre mulighed for at nå miljømålene.

Af: Assens Kommune | Foto: Kurt Beck, HedeDanmark
PRESSEMEDDELELSE

De seneste 4 år er en række små vandløb i Assens Kommune blevet fulgt tæt i et forskningsprojekt om ændret grødeskæring, som Aarhus Universitet, WSP, HedeDanmark og Assens Kommune har gennemført med støtte fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Hedeselskabet og Havørred Fyn.

Projektet har undersøgt, om der i krydsfeltet mellem de miljømæssige bindinger og det lovbestemte hensyn til afvandingsinteresserne kan findes nye grødeskæringsmetoder, der på samme tid er til gavn for begge.

Takket være mere end 130 meget samarbejdsvillige lodsejere blev det i 2019 muligt at igangsætte et unikt forsøg med afprøvning af de nye grødeskæringsmetoder på 65 strækninger i fynske vandløb i Assens kommune. Forsøget gør, at vi her 4 år senere står med en unik evidens- og databaseret viden om, at de nye metoder kan være med til at gøre en forskel for både miljøet og for landmændene, fortæller Jannik Seslef, projektleder i Assens Kommune.

Det viser sig nemlig, at de nye metoder gør det muligt at forbedre miljøtilstanden samtidig med, at man bevarer vandføringsevnen i små vandløb i landbrugslandet.

Det er på mange måder et banebrydende projekt, fordi vi har fået et solidt videnskabeligt grundlag at udtale os på, og det har kun været muligt takket være de mange lodsejere, der har bidraget, siger Annette Baattrup-Pedersen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Biologi.

Kernen i de nye grødeskæringsmetoder er, at man indledningsvis fjerner de højtvoksende og stivstænglede sumpplanter, der i mange af vandløbene danner tætte bevoksninger på vandløbenes bund. Det skaber plads og giver lys på vandløbenes bund, hvilket giver undervandsplanterne mulighed for at komme tilbage i vandløbene. Og med dem kommer der også flere vårfluer, døgnfluer, slørvinger, samt en bedre fysisk vandløbskvalitet.

Det gør man enten manuelt eller ved hjælp af en pincetgrab, som er monteret på en traktor eller lignende. Pincet-metoden er forholdsvis ny og har været brugt enkelte steder i landet, men det først nu, vi har valide data for effekten.

Vi har på den måde udskiftet planter med stor negativ indflydelse på vandføringsevnen og begrænset betydning for miljøtilstanden med planter med stor positiv indflydelse på miljøtilstanden og begrænset negativ betydning for vandføringsevnen, siger Bjarne Moeslund, Senior Specialist i Akvatisk biologi og økologi i WSP Danmark.

Efter denne indledende ændring af grødetilstanden kan vandløbene vedligeholdes/grødeskæres gennem mere sædvanlig praksis, hvor det er en overkommelig opgave at fjerne fornyet opvækst af stivstænglede sumpplanter og samtidig – om nødvendigt – justere forekomsten af vandplanter.

Passe på vores natur på land og i vand

Forsøget har på den måde identificeret et virkemiddel, med hvilket man gennem en engangsindsats kan flytte vandløbenes vegetationtilstand fra fastlåst og ikke tilfredsstillende, hverken miljømæssigt eller vandføringsevnemæssigt, over i en tilstand med større miljømæssig kvalitet og større udviklingspotentiale, uden at det får betydende negativ betydning for vandføringsevnen.

Forsøgets resultater giver fremadrettet mulighed for en mere målrettet grødeskæring, hvor vi kan målrette indsatsen mod de steder, hvor den giver mest værdi. Vi vil som vandløbsentreprenør få bedre muligheder for at bringe vores faglighed i spil, når ikke bare der skal skæres fra kant til kant, men når der fokuseres mere på, hvordan og hvornår der skæres grøde. Forsøget viser også, at maskinkraft også fremadrettet vil være et værktøj, der skal bruges i vores vandløbsvedligeholdelse. Metoderne er en smule dyrere end de hidtil mest benyttede, men det skyldes, at den kræver en højere grad af faglighed, fortæller Kurt Beck, Landskabskonsulent hos HedeDanmark.

Det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at passe godt på vores natur både på land og i vand. Derfor er vi meget stolte af, at vi som kommune kan være med til at udvikle og afprøve nye metoder til det, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

Du kan læse mere om projektets resultater her:
https://bio.au.dk/forskning/forskningsomraader/livet-i-soeer-vandloeb-og-hav/evidensbaseret-groedeskaering