Skip to main content
27. september 2023

Nyt naturprojekt løser vigtig samfundsopgave hurtigere

Nu begynder arbejdet med Danmarks første ”fast-track” vådområde i Gamtofte. Et pilot-projekt, som gør det nemmere at lave mindre vådområder.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ASSENS KOMMUNE

Nu begynder etableringen af Danmarks første ”fast-track” vådområde i Gamtofte. Et pilot-projekt, som fremover gør det nemmere for kommuner i hele Danmark at lave mindre vådområder, som gavner miljøet og klimaet på en hurtigere og mindre resursetung måde.

Anlægsarbejdet af et lille nyt vådområde ved Provsteengen i Gamtofte ved Assens er netop begyndt. Projektet er Danmarks første ”fast-track” vådområde, hvis primære formål er at fjerne kvælstof, så Lillebælts tilstand forbedres.

Det nye vådområde Provsteengen, som ligger på Brahesborg Gods areal, er et eksempel på de tusindvis af små drænede lavtliggende landbrugsarealer, som er svære at dyrke, der ligger rundt om i hele Danmark. Områder som har potentiale til at reducere kvælstofudledningen til havet, hvis de blev udtaget og omdannet til f.eks. vådområder.

I forbindelse med projektet har rådgivningsfirmaet Envidan, landbrugsrådgivningen Velas og Assens Kommune samarbejdet om, hvordan man kan lave en smidigere og mindre resursetung proces, så man hurtigere kan udtage små drænede landbrugsarealer og på den måde reducere kvælstofudledning til havet.

Som klimakommune er vi er stolte af at være én af de førende kommuner i udtagningen af lavtliggende landbrugsjord til naturformål og at medvirke til at inspirere andre kommuner til lignende projekter. Jeg ved, at der er mange andre kommuner, som kigger på os for at se, hvordan vi gør, siger formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

”Det var for omfattende at lave mindre vådområdeprojekter”

De små arealer har hidtil været mindre attraktive for kommunerne at søge midler til via de eksisterende udtagningsordninger hos Landbrugsstyrelsen, da de krav til projekteringen var for omfattende og resursetunge.

Tidligere var det alt for omfattende at arbejde med at udtage små arealer under Statens Vådområdeordning. Derfor har vi i forbindelse med dette projekt været i dialog med Miljøstyrelsen om, hvordan vi indenfor for rammerne i den eksisterende vådområdeordning hurtigt og nemt kan få en faglig vurdering, der kan medføre et tilsagn til at udtage mindre områder, fortæller Jannik Seslef, projektleder i Assens Kommune, og fortsætter:

Det betyder, at vi nu har fundet den rigtige vej for de mindre udtagningsprojekter. Jeg er stolt af, at vi i samarbejde nu er lykkes med at udarbejde en projektskabelon til nye projekter, som kommuner og rådgivere kan gøre brug af. Det styrker udtagningsindsatsen, da alle arealer, der kan udtages, gør en forskel i det samlede regnskab, og nu kan vi hurtigere få mange flere mindre områder med.

Ny ”fast-track”-model sætter skub i udtagningsindsatsen

Projektet ved Provsteengen er finansieret via Landbrugsstyrelsens vådområdetilskudsordning. Hos Landbrugsstyrelsen ser man med stor begejstring på fast-track modellen.

Provsteengen-vådområdeprojektet demonstrerer en vej til at sætte fart på udtagningsindsatsen. Vi håber, at andre kommuner vil blive inspireret af dette meget gode eksempel på, hvordan mindre vådområdeprojekter kan gennemføres hurtigt og omkostningseffektivt, siger Mette Hyldebrandt-Larsen, der er Enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Det er Miljøstyrelsen, der forestår den faglige vurdering af projekter, der finansieres via ordningen, og også Miljøstyrelsen roser modellen.

Det glæder os, at vi er med til at sætte skub i udtagningsindsatsen. Det letter vores arbejde med at lave en natur- og miljøfaglig vurdering af et projekt, når de nødvendige beregninger, data og redegørelser er tilgængelige fra projektets start. En anden vigtig pointe i dette projekt er, at tidsperioden mellem forundersøgelse og etablering ikke har været forsinket pga. jordfordeling og økonomi, forklarer Kontorchef i Tilskud i Miljøstyrelsen, Bettina Helle Jensen.

Det er uden tvivl et koncept, der vil finde anvendelse mange steder i Danmark. Potentialet for at lave fast-track vådområder er nemlig meget stort, da der findes mange små lavninger, hjørner af dyrkede marker med mere, hvor simple tiltag som afbrydning af dræn kan laves, siger Esben Astrup Kristensen, der er markedschef og projektleder ved Envidan.

Vi møder ofte landmænd, som er villige til at deltage i sådanne projekter med arealer, som dyrkningsmæssigt ikke giver mening. Her giver projektet på Brahesborg Gods inspiration for den enkelte landmand, fordi det viser vejen for, hvordan projekter med få lodsejere kan gøres hurtigere og mere enkelt, siger Birthe Thordahl Christensen, Chefkonsulent, Natur i Velas.

Nyt vådområde hjælper dyrene under vandoverfladen

Det kommende vådområde på Provsteengen er tre hektar stort eller småt, om man vil. Her reduceres udledningen af kvælstof til Lillebælt ved at anlægge et mindre vådområde. Det sker ved, at der bliver afbrudt og omlagt dræn, samtidig med at en rørlagt del af Holevad Bæk bliver frilagt, hvilket samlet bidrager til et generelt bedre vandmiljø og bedre vilkår for fisk, dyr og planter under vandoverfladen i havet og i vandløbet.

Brahesborg ønsker som det øvrige landbrug at være en del af løsningen og bakker gerne op om tiltag, som er til gavn for miljøet. At projektet ud over gevinster for miljø og klima, så også rent landskabeligt falder godt ind er også et stort plus, fortæller Jan Skov Jørgensen, driftsleder hos Brahesborg Gods I/S.

Vi er så glade for og stolte af, at vi nu kan etablere endnu et vådområde, som er med til at gøre det nemmere for alle, der har mindre arealer, som kunne udtages. Det kunne praktisk ikke lade sig gøre uden samarbejdet imellem Envidan, Velas og Brahesborg Gods, som har samarbejdet omkring udviklingen af det nye vådområde-fast-track-koncept. Men det skyldes i høj grad også, at Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen har bakket op om de forslag til løsninger, som vi har bragt i spil, siger projektleder i Assens Kommune, Jannik Seslef.

Anlægsarbejde ved det nye vådområde pågår i uge 38-41, og kan ses fra Gamtofte Kirke.